Skip to Main Content
Banner Image

A Bibliography on Hokkien Research 福建文化研究参考书目: Kinship Organisations 血缘性组织

A guide to resources on Hokkien Research.

Bai Shi 白氏

Cai shi 蔡氏

Dai Shi 戴氏

Du Shi 杜氏

Fang Shi 方氏

Hong Shi 洪氏

Huang Shi 黄氏

Li Shi 李氏

Liao Shi 廖氏

Lin Shi 林氏

Shi Shi 施氏

Wang Shi 王氏

Weng Shi 翁氏

Zhang Shi 张氏

Zhao Shi 赵氏

Zheng Shi 郑氏