Skip to Main Content
Banner Image

Index to famous historical figures of Singaporean Chinese: R

饶 任 阮 瑞

姓名

生卒年

籍贯

行业/职业

工作单位

参与社团(选录)

饶彩华
1889-1974
广西容县
建筑督工
   
157
任国源
1910-1959
广东台山
商人
  肇庆会馆
36
阮碧霞
1884-1942
福建龙溪
   
34
阮文发
?- 1883
律师
债权法院  
34
阮锡禧
福建
“反清复明”义士
   
34
瑞等
? - 1943
福建海澄
法师
厦门南普陀寺、新加坡佛教居士林  
202
瑞于
约1867-1953
福建晋江
法师
槟城极乐寺、新加坡凤山寺、都城隍庙  
201